ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μελών του μητρώου επιμορφωτών/ριών της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS): 5008057

 

19 Νοεμβρίου 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 12124/18-11-2020 (Πράξη 53/12-11-2020) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης: α. της Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και β. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, έως και τη Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 00:00.


 

03 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μελών του μητρώου επιμορφωτών/ριών της Πράξης, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS): 5008057


Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 11230/30-10-2020 Πρόσκληση, για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ενταγμένων επιμορφωτών/ριών της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», με κωδ. ΟΠΣ: 5008057, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Καλούνται οι επιμορφωτές/ριες που έχουν ενταχθεί στο μητρώο της Πράξης βάσει των 4111/16-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ8ΕΟΞΛΔ-09Χ), 4625/04-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΡΛ0ΞΛΔ-46Ω), 11919/23-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ50ΟΞΛΔ-Ζ1Θ), 12397/08-11-2018 (ΑΔΑ: 610ΑΟΞΛΔ-69Ν), 13069/05-12-2018 (ΑΔΑ: 6Δ1ΙΟΞΛΔ-Η0Τ) Αποφάσεων του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους από την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Δικτυακής Πύλης e-Ι.Ε.Π. (Μητρώο), διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην αναλυτική πρόσκληση, η οποία έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: EΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ → ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis).


Σχετικά αρχεία

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top