Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π .(Αρ. πρωτ.: 1137/16.02.2018 & ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο)

   16 Φεβρουαρίου 2018  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 1137/16.02.2018 & ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι 08/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα23:59.

[Σχετική Πρόσκληση]

   30 Απριλίου 2018  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/16.04.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 [ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο] πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9  της Πρόσκλησης, είναι στις   08.05.2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/24-04-2018 και 3/25-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 [ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9  της Πρόσκλησης, είναι στις   08.05.2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00.

   4 Ιουνίου 2018  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/25-05-2018 και 02/01-06-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/01-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων  για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top