ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5070654

 

27 Αυγούστου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ ́ αρ. 1/20-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12698/03-08-2021 υποβληθείσα ένσταση, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/-η επαγγελματία, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών», με κωδικό ΟΠΣ 5070654.

 

30 Ιουλίου 2021

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (01) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από το Σάββατο 31.07.2021 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 05.08.2021 και ώρα 13:00.


 

08 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, από την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 έως και την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Υποβολή αίτησης εδώ


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top