«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5)

05-05-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που αφορούν σε αξιολόγηση αίτησης – ένστασης υποψηφίου σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/ 06-04-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 2365/12-04-2017, ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) για την με αρ. πρωτ. 9791/23-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5).

Απόσπασμα Πρακτικού 20/04-05-2017

16-04-2017 Έγκριση: α. του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και β. των προσωρινών Πινάκων για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5)

Απόσπασμα Πρακτικού 16/06-04-2017

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top