Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 06/2019) για την ανάθεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου της παρούσας είναι η Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 και ειδικότερα η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων και διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και τους στόχους που έχουν τεθεί. Η αποτίμηση θα γίνει βάσει ποσοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να αξιολογηθούν με αντίστοιχους δείκτες αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών, με σκοπό την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τις διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης σε σχέση με τους στόχους του.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (6.048,39€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 04.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 05.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

 

   26 Ιουλίου 2019    

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 11/12.06.2019, 16/03.07.2019 και 18/23.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω, ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 06/2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι στις 31.07.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

   06 Σεπτεμβρίου 2019    

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 21/04-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω, ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 06/2019)- Απόφαση Κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι στις 11.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top