Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφορέων (αχθοφόρων) στο κτίριο του ΙΕΠ επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου:

Α. στο κτίριο επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα: θα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και τακτοποίησης αρχείων και φωριαμών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων).

Β. στο κτίριο της βιβλιοθήκης επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής: θα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς του αρχείου των καταργηθέντων Φορέων που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΙΕΠ. Συγκεκριμένα συστάδες κιβωτίων θα τοποθετούνται εκ περιτροπής σε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο του ισογείου, οι οποίες θα καταγράφονται και εν συνεχεία θα επανατοποθετούνται σε στοίβα στο υπόγειο, διότι διαφορετικά δεν χωράνε στον διαθέσιμο χώρο του υπογείου. Η καταγραφή θα γίνεται από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΙΕΠ με αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή του αρχείου των καταργηθέντων Φορέων εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου της ανάθεσης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.680,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (2.083,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δύναται να καλυφθεί από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το έτος 2019. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 18.03.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

 

22 Μαρτίου 2019

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ι.Ε.Π.» στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

[H απόφαση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top