Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 1/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» - MIS 5001313

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού-κείμενο για όλους (easy to read), η προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) για τα μαθήματα της Γ’ Δημοτικού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή επιλεγμένου περιεχομένου και η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) στο Ανθολόγιο, στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στα Θρησκευτικά, όπως περιγράφεται κάτωθι:

 • Εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της μάθησης κι ενεργητικής εμπλοκής του/της μαθητή/-ήτριας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στη βάση διαστάσεων του ψηφιοποιημένου υλικού για την Γ΄ Δημοτικού.
 • Εγχειρίδιο με βήμα προς βήμα με οδηγίες για τη χρήση και εφαρμογή του ψηφιοποιημένου υλικού από τα βιβλία που θα προσαρμόσει (Γλώσσα, Ανθολόγιο, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, στην Ιστορία και στα Θρησκευτικά) της Γ΄ Δημοτικού
 • Πορίσματα από τη διενέργεια έρευνας εφαρμογής για την αποτελεσματικότητα ψηφιοποιημένου υλικού σε κείμενο για όλους/-ες.
 • Ψηφιοποιημένο υλικό – Κείμενο για όλους/-ες (easy to read) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση και προσαρμογή επιλεγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) για τα εξής μαθήματα:
  • - Ανθολόγιο (Γ’-Δ’ Δημοτικού, περίπου 34.500 λέξεις)
  • - Γλώσσα (Γ’ Δημοτικού, περίπου 36.200 λέξεις)
  • - Μαθηματικά (Γ’ Δημοτικού, περίπου 14.900 λέξεις)
  • - Iστορία (Γ’ Δημοτικού, περίπου 32.300 λέξεις)
  • - Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ’ Δημοτικού, περίπου 21.200 λέξεις)
  • - Θρησκευτικά (Γ’ Δημοτικού, περίπου 29.400 λέξεις)

Ο/Η Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη αναπαραγωγής του ψηφιακού υλικού  όλων των ανωτέρω μαθημάτων (παραδοτέων) σε 500 αντίγραφα.

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (82.596,77€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εκατό δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (102.420,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 25.02.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 15:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού - ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 01.03.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)(doc)
 3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)(pdf)

   21 Φεβρουαρίου 2019    

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον με αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό- MIS 5001313.

   03 Ιουνίου 2019    

Απόφαση ματαίωσης του υπ’ αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, αρ. διακ. 1/2019) ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού».

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top