Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 08/2018)

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 08/2018) στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036 και «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020 και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

 Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (17.163,88€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι είκοσι μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (21.283,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036 ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (4.919,20€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (3.967,10€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.364,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΙΕΠ ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (12.096,78€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 18.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 15:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 19.10.2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

   29 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/24-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ)  Συνοπτικό Διαγωνισμό.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16.

   23 Νοεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 18/12-11-2018 Πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ)  Συνοπτικό Διαγωνισμό-Απόφαση Κατακύρωσης Τμήματα Α,Γ,Δ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

   23 Νοεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 18/12-11-2018 Πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ)  Συνοπτικό Διαγωνισμό-Απόφαση Κατακύρωσης Τμήμα Β.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16.

   23 Νοεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 18/12-11-2018 Πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ)  Συνοπτικό Διαγωνισμό-Απόφαση Κατακύρωσης Τμήμα Ε.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top