Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2018), για «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Σχολική Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί συνέδριο στις 28 – 29  Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα σε χώρο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του συνοπτικού διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 01.08.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 02.08.2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για όλα τα τμήματα)
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για όλα τα τμήματα)
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ

   03 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/02.08.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. διακ. 05/2018, ΑΔΑ:  99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7, ΑΔΑΜ: 18PROC003461495)

   05 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 6/02.08.2018 και 7/29.08.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. διακ. 05/2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003461495)

   21 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) Συνοπτικό Διαγωνισμό – Κατακύρωση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 26.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top