Η Επιστημονική Μονάδα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνδέονται με την προώθηση της καινοτομίας, ως μέσου ποιοτικού μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βελτίωσης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Στο πεδίο της «Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» εμπίπτουν ενέργειες, δράσεις ή/και ολοκληρωμένα προγράμματα που υποστηρίζουν την ανανέωση των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών και την εν γένει εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη όπως ο πολιτισμός, η προαγωγή της υγείας, τα ψηφιακά μέσα και η τεχνολογία. 

Στον τομέα των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα γνωμοδοτεί ή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για θέματα σπουδών (π.χ. ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια), γνωμοδοτεί επί αιτημάτων που διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού εντός του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, απαντά σε συναφή με το αντικείμενό της ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουν τεθεί από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παρέχει στοιχεία σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο πλαίσιο της συνεργασίας του τελευταίου με οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με τη διεθνή και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.  

Επιπροσθέτως, η Μονάδα:

  • σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
  • προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν στη δημοσιότητα του έργου της Μονάδας (διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.),
  • υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας στα σχολεία,
  • συμβάλλει στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.

Έργα της Μονάδας σε εξέλιξη:

H Μονάδα υποστήριξε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της καινοτομίας «Θεματική Εβδομάδα 2016-17: Σώμα και Ταυτότητα». Η  καινοτομία,  η οποία υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-17, είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που εστίαζαν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.  Για το σχολικό έτος 2017-18, η Μονάδα υποστηρίζει την υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης η οποία περιλαμβάνει τους περσινούς βασικούς άξονες και επιπροσθέτως το θέμα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή-Οδική Ασφάλεια». Οι δράσεις της «Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας» υλοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 όχι μόνο στα Γυμνάσια, αλλά και στα Δημοτικά και τα Λύκεια της χώρας.

Για περαιτέρω ενημέρωση: http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Γράψας Ιωάννης
ΠΕ04.02
(Χημικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335307igrapsas[at]iep.edu.gr
Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος CV icon
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334tmpatargias[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top