Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο της προμήθειας απαραίτητων ανταλλακτικών και της συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ.

Θέμα: Έγκριση πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο της προμήθειας απαραίτητων ανταλλακτικών και της συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ. Ημ/νια: 23/07/2018 09:47:31 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ο73ΟΞΛΔ-Δ89


Έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου της προμήθειας και τοποθέτησης γραμματοκιβωτίου και θήκης εντύπων

Θέμα: Έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου της προμήθειας και τοποθέτησης γραμματοκιβωτίου και θήκης εντύπων Ημ/νια: 20/07/2018 16:51:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΛΚΟΞΛΔ-1ΦΠ


Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First

Θέμα: Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First Ημ/νια: 20/07/2018 15:07:15 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7


Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής και αντίστοιχης δαπάνης εγγραφής του μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπευθύνου της Πράξης κ. Βασιλείου Κουρμπέτη για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο «WoRLD: Workshop on Reading, Language and Deafness», που θα διεξαχθεί 18-20 Οκτωβρίου 2018 στην πόλη Donostia-San Sebastian της Ισπανίας, για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» - Οριζόντια Πράξη, MIS 5001313, Υποέργο 1 «Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης»

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής και αντίστοιχης δαπάνης εγγραφής του μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπευθύνου της Πράξης κ. Βασιλείου Κουρμπέτη για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο «WoRLD: Workshop on Reading, Language and Deafness», που θα διεξαχθεί 18-20 Οκτωβρίου 2018 στην πόλη Donostia-San Sebastian της Ισπανίας, για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» - Οριζόντια Πράξη, MIS 5001313, Υποέργο 1 «Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης» Ημ/νια: 20/07/2018 13:37:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Β1ΟΞΛΔ-ΒΥ0


Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το φαρμακείο της Βιβλιοθήκης του ΙΕΠ

Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το φαρμακείο της Βιβλιοθήκης του ΙΕΠ Ημ/νια: 20/07/2018 13:37:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΞΛΟΞΛΔ-Ι13


Έγκριση του υπ’ αρ. 2/13.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 2/13.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 20/07/2018 13:26:34 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΒ8ΟΞΛΔ-3Α1


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1) Ημ/νια: 20/07/2018 12:08:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΗΕΟΞΛΔ-7Δ3


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1) Ημ/νια: 20/07/2018 12:07:55 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΧΠΟΞΛΔ-ΙΤΥ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1) Ημ/νια: 20/07/2018 12:07:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 66ΓΡΟΞΛΔ-ΚΧ6


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ MIS 5001313 (2016ΣΕ34510090) (50520-1) Ημ/νια: 20/07/2018 12:07:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Υ98ΟΞΛΔ-Λ69


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top