Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης», της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης», της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220 Ημ/νια: 22/01/2019 17:04:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω57ΣΟΞΛΔ-7ΙΣ


Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα μαθήματα των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ», της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα μαθήματα των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ», της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220 Ημ/νια: 22/01/2019 17:01:12 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 62ΨΤΟΞΛΔ-ΛΞΡ


Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων και Διοίκηση της Πράξης», της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων και Διοίκηση της Πράξης», της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220 Ημ/νια: 22/01/2019 16:58:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ω7ΘΟΞΛΔ-Ε2Ε


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 22/01/2019 15:27:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΝ33ΟΞΛΔ-ΑΒ5


Εντολή Μετακίνησης κ. Κυριακίδη

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης κ. Κυριακίδη Ημ/νια: 22/01/2019 12:10:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Σ6ΒΟΞΛΔ-9ΓΥ


Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ)

Θέμα: Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ) Ημ/νια: 22/01/2019 10:31:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΙΡΩΟΞΛΔ-Λ9Α


Εισήγηση τροποποίησης ως προς την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων των μελών της Επιστημονικής Ομάδας κκ. Κωνσταντίνου Κορναράκη και Γεωργίου Ζήσιμου για την Πράξη «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907

Θέμα: Εισήγηση τροποποίησης ως προς την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων των μελών της Επιστημονικής Ομάδας κκ. Κωνσταντίνου Κορναράκη και Γεωργίου Ζήσιμου για την Πράξη «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907 Ημ/νια: 21/01/2019 15:32:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ8Μ5ΟΞΛΔ-ΕΦΣ


Επικαιροποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907.

Θέμα: Επικαιροποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907. Ημ/νια: 21/01/2019 15:06:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 97ΚΩΟΞΛΔ-ΑΤΡ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ25.1. του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ25.1. του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065. Ημ/νια: 21/01/2019 14:41:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 66ΛΤΟΞΛΔ-ΕΡΜ


Εντολή Μετακίνησης κ.κ. Β. Κουρμπέτη και Μ. Γελαστοπούλου

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης κ.κ. Β. Κουρμπέτη και Μ. Γελαστοπούλου Ημ/νια: 21/01/2019 14:17:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΡΜΔΟΞΛΔ-ΧΝΒ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top