Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εντολή Μετακίνησης κ. Αν. Εμβαλωτή

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης κ. Αν. Εμβαλωτή Ημ/νια: 27/01/2020 14:11:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Γ32ΟΞΛΔ-ΙΓΕ


ENARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME(2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-1)

Θέμα: ENARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME(2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-1) Ημ/νια: 27/01/2020 13:42:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ7ΞΟΞΛΔ-ΔΔΝ


ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 27/01/2020 13:42:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΙΖΟΞΛΔ-ΑΓ5


ΠΑΟΥΡΗΣ Μ. - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΟΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΕΜΜΕΣΕΣ 20000)

Θέμα: ΠΑΟΥΡΗΣ Μ. - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΟΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΕΜΜΕΣΕΣ 20000) Ημ/νια: 27/01/2020 13:42:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Β14ΟΞΛΔ-Γ3Γ


ΟΤΕ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΡ. ΣΥΝΔ. 210 6396394 16/11-15/01/2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: ΟΤΕ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΡ. ΣΥΝΔ. 210 6396394 16/11-15/01/2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 27/01/2020 13:41:56 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΚΔΟΞΛΔ-Υ5Σ


Εντολή Μετακίνησης κ. Εμβαλωτή

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης κ. Εμβαλωτή Ημ/νια: 27/01/2020 09:56:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΒ8ΖΟΞΛΔ-ΛΣΚ


Έγκριση συνδιοργανωτή και ενεργειών για την υλοποίηση της διημερίδας «Oι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Ιουνίου 2020 στην αίθουσα Δρακόπουλου του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30

Θέμα: Έγκριση συνδιοργανωτή και ενεργειών για την υλοποίηση της διημερίδας «Oι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Ιουνίου 2020 στην αίθουσα Δρακόπουλου του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Ημ/νια: 24/01/2020 12:43:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΩΞΟΞΛΔ-ΙΙΧ


Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον ορισμό Υπεύθυνου Έργου για το Έργο Rights Equality and Citizenship Programme (REC) με τίτλο «Inclusive schools for Roma»

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον ορισμό Υπεύθυνου Έργου για το Έργο Rights Equality and Citizenship Programme (REC) με τίτλο «Inclusive schools for Roma» Ημ/νια: 24/01/2020 12:15:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ3ΓΟΟΞΛΔ-ΣΑΔ


Έγκριση ανάθεσης έργου στους κ.κ.: Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλο Α’ στο Ι.Ε.Π., Κωνσταντίνο Στουραΐτη, Σύμβουλο Α’ στο Ι.Ε.Π., Μάριο Ευαγγελινό, Σύμβουλο Β’ στο Ι.Ε.Π., για την ενίσχυση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549.

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης έργου στους κ.κ.: Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλο Α’ στο Ι.Ε.Π., Κωνσταντίνο Στουραΐτη, Σύμβουλο Α’ στο Ι.Ε.Π., Μάριο Ευαγγελινό, Σύμβουλο Β’ στο Ι.Ε.Π., για την ενίσχυση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549. Ημ/νια: 24/01/2020 11:35:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΞΔΟΞΛΔ-312


Έγκριση: α. Τροποποίησης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 11811/11-11-2019 (Ψ0ΚΧΟΞΛΔ-ΧΥΑ) ως προς την ανάθεση του επιμορφωτικού έργου στα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 και ΥΜ5 του μητρώου επιμορφωτών/τριών της Πράξης, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν αντίστοιχα, ως επιμορφωτές/τριες των θεματικών ενοτήτων ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5, στον 2ο κύκλο της διά ζώσης επιμόρφωσης της Β’ επιμορφωτικής φάσης που θα υλοποιηθεί την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τον Φεβρουάριο 2020 και β. υλοποίησης του 2ου κύκλου της διά ζώσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Β΄ επιμορφωτικής φάσης, τη χρονική περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα του Παραρτήματος, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β’ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057

Θέμα: Έγκριση: α. Τροποποίησης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 11811/11-11-2019 (Ψ0ΚΧΟΞΛΔ-ΧΥΑ) ως προς την ανάθεση του επιμορφωτικού έργου στα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 και ΥΜ5 του μητρώου επιμορφωτών/τριών της Πράξης, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν αντίστοιχα, ως επιμορφωτές/τριες των θεματικών ενοτήτων ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5, στον 2ο κύκλο της διά ζώσης επιμόρφωσης της Β’ επιμορφωτικής φάσης που θα υλοποιηθεί την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τον Φεβρουάριο 2020 και β. υλοποίησης του 2ου κύκλου της διά ζώσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Β΄ επιμορφωτικής φάσης, τη χρονική περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα του Παραρτήματος, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β’ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 Ημ/νια: 22/01/2020 15:38:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΧΔΞΟΞΛΔ-Δ69


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top