Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση των υπ’ αρ. 1/14-03-2018 και 2/14-03-2018 (αρ. πρωτ. 3299/19.03.2018) Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ.1275/22-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΡΞΟΞΛΔ-ΕΒΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/14-03-2018 και 2/14-03-2018 (αρ. πρωτ. 3299/19.03.2018) Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ.1275/22-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΡΞΟΞΛΔ-ΕΒΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 23/03/2018 13:26:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 69ΘΜΟΞΛΔ-4ΜΑ


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/13-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ΑξιολόγησηςΠροσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ.1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204 ,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/13-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ΑξιολόγησηςΠροσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ.1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204 ,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 23/03/2018 12:41:33 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 66ΥΙΟΞΛΔ-ΗΚΩ


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/14-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 994/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ειδικούςεπιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση τωνσχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με MIS 5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/14-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 994/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ειδικούςεπιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση τωνσχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με MIS 5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 23/03/2018 11:27:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΡΔΟΞΛΔ-566


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 1946/07.03.2018 (ΑΔΑ: 691ΖΟΞΛΔ-ΑΡ6, ΑΔΑΜ: 18PROC002769158) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού» (αρ. 54887)

Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 1946/07.03.2018 (ΑΔΑ: 691ΖΟΞΛΔ-ΑΡ6, ΑΔΑΜ: 18PROC002769158) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού» (αρ. 54887) Ημ/νια: 22/03/2018 15:01:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΟΖΟΞΛΔ-Ι0Τ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 21/03/2018 13:04:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Π3ΗΟΞΛΔ-Σ4Π


Έγκριση ανάθεσης έργου σε εν ενεργεία Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06 και εκπαιδευτικούς ΠΕ06 με αυξημένα προσόντα, της δημόσιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό αντικείμενο των Αγγλικών Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης έργου σε εν ενεργεία Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06 και εκπαιδευτικούς ΠΕ06 με αυξημένα προσόντα, της δημόσιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό αντικείμενο των Αγγλικών Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ημ/νια: 21/03/2018 12:47:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΞΕΟΞΛΔ-ΓΡΥ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 5 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 5 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204. Ημ/νια: 21/03/2018 12:19:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ467ΟΞΛΔ-53Δ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204. Ημ/νια: 21/03/2018 12:19:29 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Β1ΟΞΛΔ-Ι95


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204. Ημ/νια: 21/03/2018 12:19:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛ3ΠΟΞΛΔ-ΤΣΝ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 06.10.2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ1.5) ΥΠ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ:5004204. Ημ/νια: 21/03/2018 12:19:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 63Ζ6ΟΞΛΔ-3ΕΞ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top