Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση: α. σχεδίου υλοποίησης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης της Α΄ επιμορφωτικής φάσης στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.1 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/Α΄ φάση» των Υποέργων 2,3,4,5 της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», β. ανάθεσης έργου σε επιμορφωτές του μητρώου στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.1. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ Α΄ φάση» των Υποέργων 2,3,4,5 της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», γ. διοργάνωσης επιμορφωτικής ημερίδας στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4. «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών» του Υποέργου 1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057.

Θέμα: Έγκριση: α. σχεδίου υλοποίησης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης της Α΄ επιμορφωτικής φάσης στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.1 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/Α΄ φάση» των Υποέργων 2,3,4,5 της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», β. ανάθεσης έργου σε επιμορφωτές του μητρώου στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.1. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ Α΄ φάση» των Υποέργων 2,3,4,5 της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», γ. διοργάνωσης επιμορφωτικής ημερίδας στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4. «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών» του Υποέργου 1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057. Ημ/νια: 21/09/2018 17:47:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΝΛΟΞΛΔ-Υ0Φ


Ανασυγκρότηση της ομάδας έργου, κατανομή και ανάθεση έργου του υπολοίπου του φυσικού αντικειμένου και των εργατοημερών (Ε/Η) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences», με τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά: «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» με Grant Agreement Νο: 2016-2927/002-001, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3

Θέμα: Ανασυγκρότηση της ομάδας έργου, κατανομή και ανάθεση έργου του υπολοίπου του φυσικού αντικειμένου και των εργατοημερών (Ε/Η) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences», με τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά: «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» με Grant Agreement Νο: 2016-2927/002-001, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 Ημ/νια: 21/09/2018 15:08:33 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΧΗΕΟΞΛΔ-ΗΧΡ


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/17.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/17.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 21/09/2018 14:06:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΤΙΟΞΛΔ-ΟΥΚ


Έγκριση του Πρακτικού 6/14-02-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων που αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4625/17-06-2016 για την αξιολόγηση των νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 6/14-02-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων που αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4625/17-06-2016 για την αξιολόγηση των νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Ημ/νια: 21/09/2018 13:05:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Η5ΛΟΞΛΔ-ΨΝ1


Έγκριση του υπ’ αρ. 8/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) Συνοπτικό Διαγωνισμό - Κατακύρωση.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 8/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) Συνοπτικό Διαγωνισμό - Κατακύρωση. Ημ/νια: 21/09/2018 12:49:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Υ02ΟΞΛΔ-ΚΕ2


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 21/09/2018 12:13:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΩ0ΤΟΞΛΔ-Ι9Υ


Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10497/11-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. σχετικά με το Παραδοτέο της εταιρίας «Advanced Quality Services » AQS Ltd., του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020», της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με κωδικό MIS 5001259

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10497/11-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. σχετικά με το Παραδοτέο της εταιρίας «Advanced Quality Services » AQS Ltd., του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020», της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με κωδικό MIS 5001259 Ημ/νια: 21/09/2018 12:12:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΤΖΟΞΛΔ-62Ε


Έγκριση ανάθεσης του έργου της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών γραφείου στην ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ.

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης του έργου της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών γραφείου στην ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. Ημ/νια: 21/09/2018 11:28:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚ2ΥΟΞΛΔ-ΟΓΥ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 21/09/2018 10:18:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΛΨΟΞΛΔ-8Σ5


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 20/09/2018 15:22:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΙΣΟΞΛΔ-ΨΚΗ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top