Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εντολή Μετακίνησης (Ν. Χριστοδούλου)

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης (Ν. Χριστοδούλου) Ημ/νια: 28/09/2022 07:36:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΙΙΟΞΛΔ-ΤΒ5


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για το έργο «Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών». (Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140)

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για το έργο «Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών». (Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140) Ημ/νια: 27/09/2022 15:44:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΤΡ3ΟΞΛΔ-ΦΥΟ


Διαπιστωτική Πράξη

Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη Ημ/νια: 27/09/2022 14:31:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΠΞΟΞΛΔ-ΒΓ9


(α) Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (β) Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: (α) Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (β) Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 27/09/2022 10:16:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΨ5ΟΞΛΔ-ΔΕΧ


Έγκριση για την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «EXPOWORK MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έργο «Διαμόρφωση του περιπτέρου του ΙΕΠ που χρησιμοποιήθηκε στη ΔΕΘ για τις ανάγκες της έκθεσης Beyond 2022»

Θέμα: Έγκριση για την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «EXPOWORK MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έργο «Διαμόρφωση του περιπτέρου του ΙΕΠ που χρησιμοποιήθηκε στη ΔΕΘ για τις ανάγκες της έκθεσης Beyond 2022» Ημ/νια: 26/09/2022 16:24:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΡΗ7ΛΟΞΛΔ-8Η4


Έγκριση α) συμμετοχής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «Reimagining Social and Emotional Education in secondary schools through arts-integrated practices in the post Covid-19 era» (REIMAGINED), Agreement n° 2021-1-EL01-KA220-000032804» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, και β) Ορισμού Υπευθύνου έργου για το Ι.Ε.Π.

Θέμα: Έγκριση α) συμμετοχής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «Reimagining Social and Emotional Education in secondary schools through arts-integrated practices in the post Covid-19 era» (REIMAGINED), Agreement n° 2021-1-EL01-KA220-000032804» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, και β) Ορισμού Υπευθύνου έργου για το Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 26/09/2022 12:48:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ900ΟΞΛΔ-7Ι6


Έγκριση του Πρακτικού 61/15-09-2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παραδοτέων της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» με MIS: 5001313 σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 8855/13-07-2022 αίτημα της εταιρείας «INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY Ε.Π.Ε» για παράταση δύο εβδομάδων, ήτοι έως 14 Οκτωβρίου 2022, της παράδοσης των παραδοτέων Π.10, Π11 και Π.13 του Υποέργου 3 «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού» της Πράξης

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 61/15-09-2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παραδοτέων της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» με MIS: 5001313 σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 8855/13-07-2022 αίτημα της εταιρείας «INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY Ε.Π.Ε» για παράταση δύο εβδομάδων, ήτοι έως 14 Οκτωβρίου 2022, της παράδοσης των παραδοτέων Π.10, Π11 και Π.13 του Υποέργου 3 «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού» της Πράξης Ημ/νια: 26/09/2022 11:29:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΚΟ0ΟΞΛΔ-6ΣΨ


(α) Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (β) Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: (α) Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (β) Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 26/09/2022 10:54:12 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΖΒΟΞΛΔ-ΖΡΒ


Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 26/09/2022 10:51:55 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΝΘΟΞΛΔ-Κ6Ω


Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: Απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 26/09/2022 10:48:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΠΜΟΞΛΔ-ΧΦΟ


Επικοινωνία

Top