Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημ/νια: 17/10/2017 10:52:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΙ0ΟΞΛΔ-8ΥΗ


Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ανάγκη προμήθειας ειδών σερβιρίσματος για το ΙΕΠ.

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ανάγκη προμήθειας ειδών σερβιρίσματος για το ΙΕΠ. Ημ/νια: 17/10/2017 10:42:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΙ1ΟΞΛΔ-Φ98


ΣΥΜΒΑΣΗ Μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ Μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 16/10/2017 14:45:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΨΓ4ΟΞΛΔ-655


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 16/10/2017 14:24:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΩΙΟΞΛΔ-ΧΙ4


Έγκριση του υπ’ αρ. 3/09-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/09-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ημ/νια: 16/10/2017 14:12:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΓΒΟΞΛΔ-Υ7Ε


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 16/10/2017 14:07:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΦΩ8ΟΞΛΔ-15Ο


Έγκριση κατανομής στους εταίρους του υπόλοιπου της 1ης δόσης της επιχορήγησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS 2016 Δράση ΚΑ2/Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών _Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης_ Σχέδιο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με κωδικό αριθμό 2016-1-ELO1-KA201-023513 και καταβολής υπολοίπου της 1ης δόσης στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης

Θέμα: Έγκριση κατανομής στους εταίρους του υπόλοιπου της 1ης δόσης της επιχορήγησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS 2016 Δράση ΚΑ2/Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών _Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης_ Σχέδιο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με κωδικό αριθμό 2016-1-ELO1-KA201-023513 και καταβολής υπολοίπου της 1ης δόσης στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης Ημ/νια: 16/10/2017 13:27:15 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΟΤΟΞΛΔ-16Ω


Έγκριση α) της απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Ε.Π. και β) της υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Θέμα: Έγκριση α) της απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Ε.Π. και β) της υπογραφής της σχετικής σύμβασης Ημ/νια: 16/10/2017 11:16:35 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Ν0ΡΟΞΛΔ-ΞΑΩ


Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ανάγκη επισκευής τηλεφωνικής κάρτας για το τηλεφωνικό κέντρο του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ανάγκη επισκευής τηλεφωνικής κάρτας για το τηλεφωνικό κέντρο του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 13/10/2017 16:48:09 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΡΖΟΞΛΔ-Α0Θ


Έγκριση του Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής των Σχολικών Μονάδων που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 6297/25.9.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής των Σχολικών Μονάδων που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 6297/25.9.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νια: 13/10/2017 16:29:21 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 75Ω0ΟΞΛΔ-ΑΝ4


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top