Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με MIS: 5032906.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με MIS: 5032906. Ημ/νια: 20/03/2019 15:52:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 20/03/2019 12:32:16 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΧΠΟΞΛΔ-4ΑΠ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 20/03/2019 12:21:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΡΟ6ΟΞΛΔ-ΦΓΠ


Εισήγηση για την έγκριση i)μετακίνησης της κ. Γκορτσίλα Ευγενίας Συμβούλου Β΄ Φυσικής Αγωγής του ΙΕΠ, από 13 έως 16-07-2019, στο Munster της Γερμανίας για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + SPORT «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity», και ii) προκαταβολής 600 €, προκειμένου να καλυφθεί τμήμα των κρατήσεων και των εξόδων που απαιτεί η εν λόγω μετακίνηση

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση i)μετακίνησης της κ. Γκορτσίλα Ευγενίας Συμβούλου Β΄ Φυσικής Αγωγής του ΙΕΠ, από 13 έως 16-07-2019, στο Munster της Γερμανίας για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + SPORT «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity», και ii) προκαταβολής 600 €, προκειμένου να καλυφθεί τμήμα των κρατήσεων και των εξόδων που απαιτεί η εν λόγω μετακίνηση Ημ/νια: 20/03/2019 12:00:56 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 678ΞΟΞΛΔ-ΨΨ1


ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ 21-9-2018 ΕΩΣ 17-01-2019 ACT-ACTive (60350)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ 21-9-2018 ΕΩΣ 17-01-2019 ACT-ACTive (60350) Ημ/νια: 20/03/2019 09:48:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ7ΕΗΟΞΛΔ-Ε3Ξ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΠΑΤΡΑ 14-15/02/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ MIS 5004204 "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2017ΣΕ34510007) (50540-1

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΠΑΤΡΑ 14-15/02/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ MIS 5004204 "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2017ΣΕ34510007) (50540-1 Ημ/νια: 19/03/2019 13:32:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω4Ε8ΟΞΛΔ-ΡΓ3


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΘΕΣ/ΚΗ 17-18/02/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ MIS 5004204 "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2017ΣΕ34510007) (50540-1)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΘΕΣ/ΚΗ 17-18/02/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ MIS 5004204 "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2017ΣΕ34510007) (50540-1) Ημ/νια: 19/03/2019 13:32:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω9ΦΩΟΞΛΔ-ΔΦΘ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17-18-19/01/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ MIS 5004204 "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2017ΣΕ34510007) (50540-2)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17-18-19/01/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ MIS 5004204 "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2017ΣΕ34510007) (50540-2) Ημ/νια: 19/03/2019 13:32:21 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΙ32ΟΞΛΔ-34Χ


ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖ. ΤΙΜ.INV548/28-02-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1)

Θέμα: ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖ. ΤΙΜ.INV548/28-02-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1) Ημ/νια: 19/03/2019 13:28:55 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΟΙΟΞΛΔ-9ΙΦ


Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3~7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5032906

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3~7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5032906 Ημ/νια: 19/03/2019 11:44:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Σ7ΔΟΞΛΔ-ΒΙΧ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top