Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση: α) Ορισμού Ομάδας Έργου για το Έργο «Enriching Teachers Skills in Digital Humanities CrowdsourcING» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2/Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις με αριθμό σύμβασης 2020-1-EL01-KA226-SCH- 094773 και β) Ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης στα μέλη της Ομάδας Έργου

Θέμα: Έγκριση: α) Ορισμού Ομάδας Έργου για το Έργο «Enriching Teachers Skills in Digital Humanities CrowdsourcING» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2/Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις με αριθμό σύμβασης 2020-1-EL01-KA226-SCH- 094773 και β) Ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης στα μέλη της Ομάδας Έργου Ημ/νια: 18/06/2021 13:14:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ε1ΣΟΞΛΔ-Δ74


Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 7464/09-06-2021 αιτήματος της εταιρείας INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών του υπ’ αρ. πρωτ. 6102/20-05-2021 ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα όρασης» (Διακήρυξη 2/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 132429), στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 7464/09-06-2021 αιτήματος της εταιρείας INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών του υπ’ αρ. πρωτ. 6102/20-05-2021 ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα όρασης» (Διακήρυξη 2/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 132429), στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313. Ημ/νια: 18/06/2021 12:41:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΓΨΖΟΞΛΔ-ΘΒ8


ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2021 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021)

Θέμα: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2021 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021) Ημ/νια: 18/06/2021 12:19:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Ζ5ΟΞΛΔ-Λ9Ω


Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1258843308 ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 118502241-011 ΠΕΡ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/05/2021-31/05/2021& ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021)

Θέμα: Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1258843308 ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 118502241-011 ΠΕΡ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/05/2021-31/05/2021& ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021) Ημ/νια: 18/06/2021 12:19:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Π08ΟΞΛΔ-Σ2Φ


Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ60-ΠΕ70) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ60-ΠΕ70) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 18/06/2021 11:53:39 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΓ8ΟΞΛΔ-ΡΝΤ


ΟΤΕ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α340145709 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335500 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/05/2021-31/05/2021 & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021)

Θέμα: ΟΤΕ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α340145709 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335500 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/05/2021-31/05/2021 & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021) Ημ/νια: 18/06/2021 11:12:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΙ4ΟΞΛΔ-ΧΥΔ


Εισήγηση σχετικά με την α) έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης–αναγόμωσης των πιστοποιημένων πυροσβεστήρων καθώς και ελέγχου του συστήματος πυρανίχνευσης και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και β) έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ανάθεση του ανωτέρω έργου.

Θέμα: Εισήγηση σχετικά με την α) έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης–αναγόμωσης των πιστοποιημένων πυροσβεστήρων καθώς και ελέγχου του συστήματος πυρανίχνευσης και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και β) έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ανάθεση του ανωτέρω έργου. Ημ/νια: 18/06/2021 10:34:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ3ΑΟΞΛΔ-0ΩΩ


ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19-12-2020 ΕΩΣ 09-03-2021(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19-12-2020 ΕΩΣ 09-03-2021(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021) Ημ/νια: 18/06/2021 10:32:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 63ΞΣΟΞΛΔ-5ΚΜ


Εισήγηση σχετικά με την έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια toner και κιτ συντήρησης εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Εισήγηση σχετικά με την έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια toner και κιτ συντήρησης εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 18/06/2021 10:29:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΕΨΟΞΛΔ-5ΓΔ


ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΙΜ11/31-05-2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΜΑΪΟΣ 2021(2019ΣΕ34510004 MIS 5035542) (50620-1)

Θέμα: ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΙΜ11/31-05-2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΜΑΪΟΣ 2021(2019ΣΕ34510004 MIS 5035542) (50620-1) Ημ/νια: 18/06/2021 09:26:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 640ΙΟΞΛΔ-ΕΨ4


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top