Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 22/10/2021 16:10:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ζ37ΟΞΛΔ-ΗΘΜ


Έγκριση του υπ’ αρ. 3/22-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών/επιμορφωτών πιλοτικής εφαρμογής και εποπτών μετασχηματισμού επιμορφωτικού υλικού για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035543.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/22-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών/επιμορφωτών πιλοτικής εφαρμογής και εποπτών μετασχηματισμού επιμορφωτικού υλικού για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035543. Ημ/νια: 22/10/2021 15:22:49 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΑ2ΟΞΛΔ-ΞΡ0


Έγκριση των υπ’ αρ. 1/15-10-2021 και 2/20-10-021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14376/20-09-2021 (ΑΔΑ: 6Α3ΥΟΞΛΔ-17Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ανάθεση του έργου της επιμέλειας κειμένων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με ΟΠΣ 5035543.

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/15-10-2021 και 2/20-10-021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14376/20-09-2021 (ΑΔΑ: 6Α3ΥΟΞΛΔ-17Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ανάθεση του έργου της επιμέλειας κειμένων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με ΟΠΣ 5035543. Ημ/νια: 22/10/2021 14:52:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΝ2ΟΞΛΔ-ΝΓΛ


Εισήγηση έγκρισης εκ νέου ανοίγματος της υπ’ αρ. πρωτ. 15435/07-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΠΥΟΞΛΔ-Δ03) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από Παρασκευή 22-10-2021 έως και Τρίτη 26-10-2021 των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Θέμα: Εισήγηση έγκρισης εκ νέου ανοίγματος της υπ’ αρ. πρωτ. 15435/07-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΠΥΟΞΛΔ-Δ03) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από Παρασκευή 22-10-2021 έως και Τρίτη 26-10-2021 των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Ημ/νια: 22/10/2021 14:03:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΜΣΟΞΛΔ-ΚΚΦ


α) Ανασυγκρότηση της ομάδας διοίκησης έργου του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) ορισμός νέας Υπευθύνου για τα Ανοιχτά Δεδομένα

Θέμα: α) Ανασυγκρότηση της ομάδας διοίκησης έργου του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) ορισμός νέας Υπευθύνου για τα Ανοιχτά Δεδομένα Ημ/νια: 22/10/2021 14:02:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΔΦΟΞΛΔ-ΨΣΞ


Έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 108,87€ για την ανανέωση των ονομάτων χώρου (domain name) «www.oepek.gr», «pi-schools.gr» και «iepx.gr» του Ι.Ε.Π. και β) απευθείας ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας στην εταιρεία «NOVA A.E», νόμιμα εκπροσωπούμενης

Θέμα: Έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 108,87€ για την ανανέωση των ονομάτων χώρου (domain name) «www.oepek.gr», «pi-schools.gr» και «iepx.gr» του Ι.Ε.Π. και β) απευθείας ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας στην εταιρεία «NOVA A.E», νόμιμα εκπροσωπούμενης Ημ/νια: 22/10/2021 13:45:34 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΓΔΟΞΛΔ-Ψ5Ν


Πρώτη (1η) τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 18025/20-10-2021 (Πράξη 55/14-10-2021, ΑΔΑ: Ψ7Σ0ΟΞΛΔ-Β3Ν) Απόφασης σύστασης Ομάδων Εργασίας που θα επιλαμβάνονται θεμάτων σχετικών με την Πιλοτική Εφαρμογή των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - [MIS: 5035543]»

Θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 18025/20-10-2021 (Πράξη 55/14-10-2021, ΑΔΑ: Ψ7Σ0ΟΞΛΔ-Β3Ν) Απόφασης σύστασης Ομάδων Εργασίας που θα επιλαμβάνονται θεμάτων σχετικών με την Πιλοτική Εφαρμογή των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - [MIS: 5035543]» Ημ/νια: 22/10/2021 12:30:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ξ8ΣΟΞΛΔ-50Η


Έγκριση του υπ’ αρ. 04/14-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστών) σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων" του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης "Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας" με κωδ. ΟΠΣ (MIS 5070818)

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 04/14-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστών) σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων" του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης "Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας" με κωδ. ΟΠΣ (MIS 5070818) Ημ/νια: 22/10/2021 12:28:57 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΘΝΟΞΛΔ-Α4Α


Διαπιστωτική Πράξη

Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη Ημ/νια: 22/10/2021 10:20:57 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΠΞΟΞΛΔ-ΒΓ9


Εισήγηση διαβίβασης προς έγκριση του Πρακτικού 21/2021 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων σχετικά με την οριστική παραλαβή Παραδοτέων Π4.2.3 & Π4.2.4 για το Γνωστικό Πεδίο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία» τα οποία εκπονήθηκαν για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Θέμα: Εισήγηση διαβίβασης προς έγκριση του Πρακτικού 21/2021 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων σχετικά με την οριστική παραλαβή Παραδοτέων Π4.2.3 & Π4.2.4 για το Γνωστικό Πεδίο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία» τα οποία εκπονήθηκαν για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ημ/νια: 22/10/2021 10:12:31 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΧ7ΠΟΞΛΔ-6Ε1


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top