Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Βαθμολόγηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις PISA 2018»

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Βαθμολόγηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις PISA 2018» Ημ/νια: 22/05/2018 10:47:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΨ7ΤΟΞΛΔ-Δ5Ι


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 22/05/2018 10:37:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΦΜΣΟΞΛΔ-ΚΒΨ


Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Ημ/νια: 21/05/2018 15:32:52 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο Ημ/νια: 21/05/2018 14:23:39 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ


ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/4/2018-29/04/2018 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313 (50520-1)

Θέμα: ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/4/2018-29/04/2018 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313 (50520-1) Ημ/νια: 18/05/2018 12:09:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Μ6ΑΟΞΛΔ-Ψ55


ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10/07/2017-30/04/2018 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1ο SING FIRST (60250)

Θέμα: ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10/07/2017-30/04/2018 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1ο SING FIRST (60250) Ημ/νια: 18/05/2018 12:03:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 65ΝΔΟΞΛΔ-ΥΟΕ


Α) Έγκριση υλοποίησης των διά ζώσης επιμορφώσεων ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204. Β) Έγκριση μετακίνησης για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204

Θέμα: Α) Έγκριση υλοποίησης των διά ζώσης επιμορφώσεων ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204. Β) Έγκριση μετακίνησης για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204 Ημ/νια: 17/05/2018 16:34:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΡΓΛΟΞΛΔ-3Ε7


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 17/05/2018 12:43:21 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78ΞΣΟΞΛΔ-ΙΟΘ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 17/05/2018 12:30:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΔ6ΟΞΛΔ-Ι14


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 17/05/2018 12:23:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΨΜΟΞΛΔ-ΣΘΝ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top