Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αντικατάσταση Υπευθύνου Υποέργου 4 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» (κωδ. ΟΠΣ 5027220)

Θέμα: Αντικατάσταση Υπευθύνου Υποέργου 4 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» (κωδ. ΟΠΣ 5027220) Ημ/νια: 15/07/2019 15:09:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΜΙΟΞΛΔ-05Μ


TALENT Α.Ε. ΤΠΥ188/29-05-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-8)

Θέμα: TALENT Α.Ε. ΤΠΥ188/29-05-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-8) Ημ/νια: 15/07/2019 12:03:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΣΜΟΞΛΔ-26Λ


Εντολή Μετακίνησης κ. Ε. Γκορτσίλα

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης κ. Ε. Γκορτσίλα Ημ/νια: 12/07/2019 13:34:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6627ΟΞΛΔ-ΘΔΟ


Έγκριση απευθείας ανάθεση του έργου «Σελιδοποίηση και γραφιστική επιμέλεια Διδακτικών Εγχειριδίων» για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907και β) υπογραφή σύμβασης.

Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεση του έργου «Σελιδοποίηση και γραφιστική επιμέλεια Διδακτικών Εγχειριδίων» για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907και β) υπογραφή σύμβασης. Ημ/νια: 12/07/2019 13:04:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΦ9ΟΞΛΔ-ΣΑ3


Ορισμός Υπευθύνου της Πράξης με τίτλο: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Θέμα: Ορισμός Υπευθύνου της Πράξης με τίτλο: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» Ημ/νια: 12/07/2019 11:46:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΘ0ΟΞΛΔ-1ΜΩ


Έγκριση: α) της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019 του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη δαπάνης φοροτεχνικών υπηρεσιών, β) της ανάθεσης έργου για την σύνταξη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 του Ι.Ε.Π. βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού που έχει ήδη καταρτιστεί και την υποβολή της στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» και γ) της εξουσιοδότησης του αναδόχου για τη διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet) για λογαριασμό του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Έγκριση: α) της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019 του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη δαπάνης φοροτεχνικών υπηρεσιών, β) της ανάθεσης έργου για την σύνταξη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 του Ι.Ε.Π. βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού που έχει ήδη καταρτιστεί και την υποβολή της στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» και γ) της εξουσιοδότησης του αναδόχου για τη διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet) για λογαριασμό του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 12/07/2019 11:22:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΛΠΟΞΛΔ-8ΞΤ


Εισήγηση για ανασυγκρότηση και επαναπροσδιορισμό του έργου της Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5007907

Θέμα: Εισήγηση για ανασυγκρότηση και επαναπροσδιορισμό του έργου της Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5007907 Ημ/νια: 12/07/2019 11:03:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΧΛΟΞΛΔ-Φ7Δ


Έγκριση μετακίνησης της κ. Ευγενίας Γκορτσίλα στο Munster της Γερμανίας για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ SPORT "IMPACT"

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης της κ. Ευγενίας Γκορτσίλα στο Munster της Γερμανίας για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ SPORT "IMPACT" Ημ/νια: 12/07/2019 10:53:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΛ6ΜΟΞΛΔ-ΛΚΦ


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 12/07/2019 10:36:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1


Έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης με αριθ. Πρωτ. 6361/27.06.2019, ΑΔΑΜ: 19SYMV005183121 2019-06-27, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης με αριθ. Πρωτ. 6361/27.06.2019, ΑΔΑΜ: 19SYMV005183121 2019-06-27, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» Ημ/νια: 12/07/2019 10:28:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω7Ο2ΟΞΛΔ-Σ9Υ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
esc
izmir escort izmir escort ankara escort