Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10954/21.09.2018 (ΑΔΑ:ΨΧΗΕΟΞΛΔ-ΗΧΡ, Πράξη 43/20.09.2018) απόφασης ανάθεσης έργου, με ανακατανομή της ανάθεσης έργου του υπολοίπου του φυσικού αντικειμένου και των εργατοημερών, βάσει του υπολοίπου χρηματοδότησης, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences», με τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά: «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» με Grant Agreement Νο: 2016-2927/002-001, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10954/21.09.2018 (ΑΔΑ:ΨΧΗΕΟΞΛΔ-ΗΧΡ, Πράξη 43/20.09.2018) απόφασης ανάθεσης έργου, με ανακατανομή της ανάθεσης έργου του υπολοίπου του φυσικού αντικειμένου και των εργατοημερών, βάσει του υπολοίπου χρηματοδότησης, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences», με τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά: «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» με Grant Agreement Νο: 2016-2927/002-001, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 Ημ/νια: 24/05/2019 15:24:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΥΚΟΞΛΔ-6ΟΖ


Α) ΄Εκδοσης σχετικής ανάληψης υποχρέωσης και β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018»

Θέμα: Α) ΄Εκδοσης σχετικής ανάληψης υποχρέωσης και β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018» Ημ/νια: 24/05/2019 12:24:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 61ΙΤΟΞΛΔ-ΤΑΝ


Ορισμός αναπληρωτή Συντονίστριας της Μονάδας Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ

Θέμα: Ορισμός αναπληρωτή Συντονίστριας της Μονάδας Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ Ημ/νια: 24/05/2019 11:51:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΗ5ΚΟΞΛΔ-ΒΧ4


Έγκριση του υπ’ αρ. 8/15.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 8/15.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 24/05/2019 10:35:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΞ6ΟΞΛΔ-ΖΟΨ


Α) έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου» για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό MIS 5001036 και Β) υπογραφή σύμβασης.

Θέμα: Α) έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου» για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό MIS 5001036 και Β) υπογραφή σύμβασης. Ημ/νια: 24/05/2019 10:06:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78ΝΝΟΞΛΔ-ΟΟΙ


Έγκριση των με αρ. 7/13.05.2019 και 9/21.05.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 04/2019).

Θέμα: Έγκριση των με αρ. 7/13.05.2019 και 9/21.05.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 04/2019). Ημ/νια: 23/05/2019 15:30:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω47ΔΟΞΛΔ-ΣΡΕ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 23/05/2019 14:40:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΓΟ0ΟΞΛΔ-Δ1Φ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 23/05/2019 13:25:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΩΟΝΟΞΛΔ-Η0Χ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 23/05/2019 13:04:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩ1ΙΟΞΛΔ-2ΕΔ


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 23/05/2019 12:31:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΑ0ΟΞΛΔ-ΔΣΕ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top