Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Έργων και Δράσεων

Θέμα: Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Έργων και Δράσεων Ημ/νια: 23/10/2020 16:30:33 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ξ6ΖΟΞΛΔ-03Γ


Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4/8-10-2020 και 5/15-10-2020 Πρακτικών της 8ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για το Υπομητρώο 12 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4/8-10-2020 και 5/15-10-2020 Πρακτικών της 8ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για το Υπομητρώο 12 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 23/10/2020 13:02:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ5ΡΟΞΛΔ-992


ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 23/10/2020 11:55:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΝ2ΔΟΞΛΔ-ΚΨΛ


ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12/05/2020-12/08/2020(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12/05/2020-12/08/2020(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 23/10/2020 11:50:36 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΗΡΟΞΛΔ-ΨΝΕ


Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 10637/15-10-2020 εγγράφου της εταιρείας ΓΟΥΑΪΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΚΕ», σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος αιτείται την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και MIS 5001259

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 10637/15-10-2020 εγγράφου της εταιρείας ΓΟΥΑΪΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΚΕ», σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος αιτείται την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και MIS 5001259 Ημ/νια: 23/10/2020 11:11:12 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΚ5ΟΞΛΔ-ΡΞΑ


Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ)

Θέμα: Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ) Ημ/νια: 22/10/2020 15:07:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΓΥ4ΟΞΛΔ-2ΟΣ


ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 22/10/2020 14:42:16 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΕΨ6ΟΞΛΔ-Ρ7Α


ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 22/10/2020 14:22:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΛΟΟΞΛΔ-91Ξ


Έγκριση εισηγήσεων των Συντονιστών Γνωστικών Πεδίων «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία» κ. Γεωργίας Κατσαγάνη και «Κοινωνικές Επιστήμες» κ. Αντωνίου Μαστραπά σχετικά με την εξειδίκευση του ακριβούς αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου για τους Επόπτες που αναλαμβάνουν τα γνωστικά αντικείμενα 1.4.3 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό), 1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό), 3.1.3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό), 3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο), για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543

Θέμα: Έγκριση εισηγήσεων των Συντονιστών Γνωστικών Πεδίων «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία» κ. Γεωργίας Κατσαγάνη και «Κοινωνικές Επιστήμες» κ. Αντωνίου Μαστραπά σχετικά με την εξειδίκευση του ακριβούς αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου για τους Επόπτες που αναλαμβάνουν τα γνωστικά αντικείμενα 1.4.3 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό), 1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό), 3.1.3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό), 3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο), για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 Ημ/νια: 22/10/2020 14:01:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 96ΠΘΟΞΛΔ-ΟΝΘ


Απόσπαση εκπαιδευτικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την πλήρωση της θέσης Προϊστάμενης στο αυτοτελές Τμήμα Έργων και Δράσεων, με τετραετή θητεία

Θέμα: Απόσπαση εκπαιδευτικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την πλήρωση της θέσης Προϊστάμενης στο αυτοτελές Τμήμα Έργων και Δράσεων, με τετραετή θητεία Ημ/νια: 21/10/2020 16:48:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΥΥΟΞΛΔ-Ζ58


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top