Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 12 με τίτλο: «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Θέμα: Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 12 με τίτλο: «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ημ/νια: 28/09/2023 14:49:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΛ6ΟΞΛΔ-ΛΗ0


Εντολή Μετακίνησης (Π. Χαραλαμπίδου)

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης (Π. Χαραλαμπίδου) Ημ/νια: 28/09/2023 13:14:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΗ5ΟΞΛΔ-Υ6Μ


ΟΤΕ ΑΕ ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ. Α390624306 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2103319055 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/07/2023-31/08/2023 ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α390530744/03-09-2023 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335100 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/08/2023-31/08/2023 ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023)

Θέμα: ΟΤΕ ΑΕ ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ. Α390624306 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2103319055 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/07/2023-31/08/2023 ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α390530744/03-09-2023 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335100 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/08/2023-31/08/2023 ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023) Ημ/νια: 25/09/2023 08:59:12 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ7ΕΕΟΞΛΔ-7Κ0


Έγκριση α) του Πρακτικού 13/08-09-2023 της Επιστημονικής Ομάδας Έργου του Έργου: «SUB.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140), περί επαναπροσδιορισμού του χρόνου ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με τους υποψηφίους που επελέγησαν για την κατηγορία «Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, εφόσον εγκριθεί, β) άμεσης ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου «Εποπτών», στο πλαίσιο του Έργου «SUB.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών / Development of Digital Content in Schools» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140)

Θέμα: Έγκριση α) του Πρακτικού 13/08-09-2023 της Επιστημονικής Ομάδας Έργου του Έργου: «SUB.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140), περί επαναπροσδιορισμού του χρόνου ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με τους υποψηφίους που επελέγησαν για την κατηγορία «Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, εφόσον εγκριθεί, β) άμεσης ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου «Εποπτών», στο πλαίσιο του Έργου «SUB.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών / Development of Digital Content in Schools» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140) Ημ/νια: 22/09/2023 20:10:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ω4ΧΟΞΛΔ-6Μ8


Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε3451 με τίτλο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ συνολικού ποσού 4.320,00 ευρώ για το έργο/α: 2021ΣΕ34510049

Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε3451 με τίτλο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ συνολικού ποσού 4.320,00 ευρώ για το έργο/α: 2021ΣΕ34510049 Ημ/νια: 22/09/2023 14:40:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΞΒΠΟΞΛΔ-Δ25


Ανασυγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών: i) Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών στο πλαίσιο Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων/Μητρώων, ii) Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΙΕΠ, iii) Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του ΙΕΠ

Θέμα: Ανασυγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών: i) Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών στο πλαίσιο Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων/Μητρώων, ii) Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΙΕΠ, iii) Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του ΙΕΠ Ημ/νια: 22/09/2023 09:46:17 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Η07ΟΞΛΔ-ΨΨΤ


Έγκριση του υπ’ αρ. 6/19-09-2023 Πρακτικού της 7ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της κατηγορίας «ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 6/19-09-2023 Πρακτικού της 7ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της κατηγορίας «ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) Ημ/νια: 21/09/2023 13:58:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΜ4ΟΞΛΔ-ΜΜΒ


Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ένταξης Εκπαιδευτικών σε Κλάδους

Θέμα: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ένταξης Εκπαιδευτικών σε Κλάδους Ημ/νια: 21/09/2023 13:16:46 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΞ9ΡΟΞΛΔ-ΑΑΕ


ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ"ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" ΤΟΥ ΠΕ1.3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑΛ)" (2020ΣΕ34510432 MIS5070818) (50612-1)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ"ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" ΤΟΥ ΠΕ1.3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑΛ)" (2020ΣΕ34510432 MIS5070818) (50612-1) Ημ/νια: 21/09/2023 10:14:16 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΦΗΟΞΛΔ-ΖΙΣ


ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ ΤΠΥ 5884/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (23SYMV012634345) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕ7 "ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠ1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2022ΣΕ34510000 MIS 5161483 (50517-1)

Θέμα: ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ ΤΠΥ 5884/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (23SYMV012634345) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕ7 "ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠ1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2022ΣΕ34510000 MIS 5161483 (50517-1) Ημ/νια: 21/09/2023 10:07:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦ5ΥΟΞΛΔ-Ζ3Λ


Επικοινωνία

Top