Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21.10.2019 Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 09.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

[Σχετική πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top