Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 πρόσκληση – Απόφαση κατακύρωσης.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος – Απόφαση κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών», είναι στις 07.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (στον 9ο όροφο του ΙΕΠ, Αν. Τσόχα 36).

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top