Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των με αρ. 7/13.05.2019 και 9/21.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 04/2019)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των με αρ. 7/13.05.2019 και 9/21.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ, ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Διακ.: 04/2019)

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top