Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/03.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019, αρ. διακ. 02/2019 συνοπτικό διαγωνισμό

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/03.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό διαγωνισμό.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, έως και την Τετάρτη 15.05.2019 και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top