Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό Διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης

 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό Διαγωνισμό  – Απόφαση κατακύρωσης

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top