Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό.

Έγκριση του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004245996, ΑΔΑ:6Κ00ΟΞΛΔ-ΟΜ9) Συνοπτικό Διαγωνισμό- (Αρ. Διακήρυξης: 12/2018)

[Το αρχείο σε pdf] [O σχετικός διαγωνισμός]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top