Οριστικός Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ι.Ε.Π. με θητεία τετραετούς διάρκειας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57/29-11-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας.

(Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται αναφορά σε ΑΜ ή ΑΦΜ υποψηφίων)

 

1. Θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

061150255

50

35

85

217407

32

26

58

222920

30

25

45

225198

18

18

36

205604

0

18

18

 

2. Θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Τεχνικής Υποστήριξης:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

309265

44

40

84

178026  

60

20

80

185088 

54,3

25

79,3

205310

29

40

69

217407

32

26

58

225198

18

18

36

205604

0

18

18

 

3.Θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος Έργων & Δράσεων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

183010

56

40

96

203043

28,4

30

58,4

217407

30

26

56

600844

30

25

55

222920

20

25

45

217185

22

18

40

225198

18

18

36

184163

20

15

35

622639

18

14

32

205604

0

18

18

 

Ο/H πρώτος/η σε σειρά κατάταξης από τον κάθε πίνακα είναι ο/η επιλεγείς/εισα για την πλήρωση της εκάστοτε θέσης προϊσταμένου/ης στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του ΙΕΠ με θητεία τετραετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην οικεία πρόσκληση.

 

Από το Τμήμα Προσωπικού & ΓΥ

[Η Ανακοίνωση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top