Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8499/31-07-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας» του ΙΕΠ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/22-11-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8499/31-07-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας» του ΙΕΠ.

Επισημαίνεται ότι η ειδική επιτροπή κατέληξε στη σχετική συγκριτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη:

  • δυναμικές συνεργασίας, ανάληψη πρωτοβουλιών και άλλα ποιοτικά στοιχεία των υποψηφίων που άπτονται των σχετικών με την εκάστοτε θέση αρμοδιοτήτων/καθηκόντων,
  • το σύνολο των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης και των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη,
  • την εξειδίκευση των συνεκτιμώμενων κριτηρίων της ως άνω Πρόσκλησης.

 

Θέση/ Αντικείμενο απασχόλησης

Σειρά

Προμήθειες & Συμβάσεις

 

---------------------------------

---

Λογιστική Υποστήριξη

 

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ

1

 

Επί του ως άνω πίνακα, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Το ΙΕΠ δύναται να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων μελλοντικά

 Από το Τμήμα Προσωπικού & ΓΥ

[Η Ανακοίνωση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top