Ανακοινοποίηση στο ορθό - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/27-06-2018 Πρακτικού για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4479 /30.04.2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό

Ανακοινοποίηση  στο ορθό  - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/27-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 4479/30-4-2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό, για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του Ι.Ε.Π.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top