Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης  των υπ’ αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 02.11.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Το αρχείο pdf]

[Δείτε εδώ το ιστορικό της πρόσκλησης]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top