Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 8/12.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 9187/24.08.2018 συνοπτικό διαγωνισμό

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 8/12.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω, ΑΔΑΜ: 18PROC003596981) συνοπτικό διαγωνισμό

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (05) ημερών, ήτοι στις 29.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top