ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών -Αξιολόγησης Προσφορών -Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού– «ACT»

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, βάσει του άρθρου 16 του Συνοπτικού διαγωνισμού

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top