Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2018), για «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 υλοποιούνται δια ζώσης προγράμματα επιμόρφωσης στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας και εξ’ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση), αναφορικά με το θεσμό της μαθητείας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και την αποστολή υλικού δημοσιότητας στα επιμορφωτικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν οι επιμορφώσεις.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (14.112,90€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 23 10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα: 15:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού:24.10.2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ _ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top