Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7513/09.07.2018 (ΑΔΑ: 9ΨΝΝΟΞΛΔ-4Ψ6) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων  υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7513/09.07.2018 (ΑΔΑ: 9ΨΝΝΟΞΛΔ-4Ψ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις 12.10.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top