Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 6/02.08.2018 και 7/29.08.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 6/02.08.2018 και 7/29.08.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. διακ. 05/2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003461495)

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top