Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως έναν (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερο επαγγελματία. (Αρ. πρωτ.: 8449/31.07.2018 & ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έναν (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 25 της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)» με MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 8449/31.07.2018 & ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 (6.3) της Πρόσκλησης, είναι 04.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top