Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικoύ 4/01-06-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) Πρόσκληση.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/01-06-2018 Πρακτικoύ της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

[Δείτε εδώ την πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top