Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 02/08-06-2018 Πρακτικού για τον με αρ. πρωτ. 4479 /30.04.2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 02/08-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον με αρ.πρωτ. 4479 /30.04.2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992 αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό, για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».

Ενημέρωση: Αποσφράγιση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, την Τετάρτη 27-06-2018, και ώρα 11:00 π.μ..


[Δείτε εδώ το ιστορικό του διαγωνισμού]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top