Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/25-05-2018, 02/01-06-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/25-05-2018 και 02/01-06-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

[Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top