Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 & 2/12-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/12-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βάσει της παρούσας απόφασης θα ακολουθήσει απόφαση με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top