Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έναν/μια (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 3696/29.03.2018 & ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ)

   29 Μαρτίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)» με MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 3696/29.03.2018 & ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7.3 της Πρόσκλησης, είναι 19/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top