Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίου

Μετά τη με αριθ. πρωτ.  1742/05-03-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ: ΩΦ91ΟΞΛΔ-2ΟΒ Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018 με ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων προσκαλεί τον παρακάτω υποψήφιο την Παρασκευή, 16-3-2018, στο Γραφείο 508 του 5ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθεί και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.00 – 11.15

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αίρεση ότι δε θα υποβληθούν ενστάσεις εντός της οριζόμενης από την Πρόσκληση προθεσμίας (13-3-2018).  Σε αντίθετη περίπτωση, το αργότερο έως την ημέρα λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ σχετική Ανακοίνωση, με την οποία θα ανακαλείται προσωρινά η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων.

[H Ανακοίνωση σε pdf]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top