Απόφαση του Δ.Σ./Ι.Ε.Π. για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του ΙΕΠ για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1077/15.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΠΒΥΟΞΛΔ-ΑΕΘ) Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 01/2018)

«Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. με θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του υποψηφίου αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1077/15.02.2018 και αρ. διακήρυξης 01/2018 (ΑΔΑ:6ΠΒΥΟΞΛΔ-ΑΕΘ) Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 01/2018), του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036, του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, του Υποέργου 1/2/3/4/5 της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 και του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 5003740, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 17 της προκήρυξης, είναι 19/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top