Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 4/18.12.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 4/18.12.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης, είναι στις 10.01.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

[Ολόκληρη η ανακοίνωση σε pdf]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top