Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης επαναπροκήρυξης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα κλιματιστικά μηχανήματα των γραφείων του Ι.Ε.Π

   08 Νοεμβρίου 2017   

Το Ι.Ε.Π. ενδιαφέρεται για υποβολή προσφορών για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων που διαθέτει, προκειμένου να ανατεθεί το σχετικό έργο σε Ανάδοχο με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Το κεντρικό σύστημα αποτελείται από έξι (6) κεντρικές μονάδες, «ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ» (μία ανά όροφο), και για τις οποίες χρειάζεται:

Α) Αντικατάσταση δύο (2) ανεμιστήρων (προμήθεια και τοποθέτηση).

Β) Επισκευή των ψυκτικών κυκλωμάτων της αντλίας θερμότητας για τις κεντρικές μονάδες των πέντε (5) από τους έξι (6) ορόφους.  

Γ) Συντήρηση και καθαρισμό των φίλτρων των τοπικών μονάδων κλιματισμού (84 συνολικά μονάδες) καθώς και των στομίων εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα από τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες όλων των ορόφων.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), έως και τις 24.11.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς και με συνημμένα τα απαραίτητα βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) παραστατικά:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως

Επιπλέον πρέπει να αποσταλεί Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας.

Η Οικονομική Προσφορά δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ (5.332,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και η οποία πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη και με σφραγίδα σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της επισκευής των ανεμιστήρων (Α) δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ το ποσό για τις υπόλοιπες εργασίες επισκευής και συντήρησης (Β & Γ) δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (4.482,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ 2017. Στο κόστος επισκευής και συντήρησης τα αναλώσιμα υλικά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στις υπ’ αρ. πρωτ. 5325/11-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΟ9ΟΞΛΔ-ΒΨΕ) και 7395/01-11-2017 (ΑΔΑ: 786ΙΟΞΛΔ-ΕΨΒ) Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΠ.

Σημειώνεται ότι με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το έργο του Αναδόχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προσηκόντως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί άπαξ, και εντός 30 ημερών, κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής και της  έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον Προϊστάμενο Υπ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας.

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή και δυνατότητα επιτόπιας εξέτασης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με:

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ 

Τηλέφωνο: 213 1335355
E-mail      : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
  1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ/ΙΕΠ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6ΟΥ ΚΑΙ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
  2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ/ΙΕΠ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    24 Νοεμβρίου 2017  

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αναδόχους ότι δίνεται παράταση, έως και την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, στην υποβολή αιτήσεων προσφορών σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων του ΙΕΠ.

   08 Δεκεμβρίου 2017   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης επαναπροκήρυξης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα κλιματιστικά μηχανήματα των γραφείων του Ι.Ε.Π

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αναδόχους ότι οι προσφορές σχετικά με την επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα κλιματιστικά μηχανήματα των γραφείων του Ι.Ε.Π. υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι όπως περιγράφονται στις υπ’ αρ. πρωτ. 5325/11-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΟ9ΟΞΛΔ-ΒΨΕ) και 7395/01-11-2017 (ΑΔΑ: 786ΙΟΞΛΔ-ΕΨΒ) Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΠ.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top