Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS: 5004204

    2 Οκτωβρίου 2017  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής γλώσσας, 1 σε θέματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 1 σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας) στους οποίους θα ανατεθεί: α) η εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού και β) η επιμόρφωση των επιμορφωτών (Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών εκτός Ιταλικής Γλώσσας) και εκπαιδευτικών στην Ιταλική Γλώσσα, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020,  και ειδικότερα της Δράσης 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ).

Σχετική Πρόσκληση

Υποβολή αίτησης εδώ

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 03.10.2017 και ώρα 12:00μ.μ έως Τετάρτη 18.10.2017 και ώρα 12:00μ.μ.

   14 Νοεμβρίου 2017  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών 1/23-10-2017 και 2/02-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής γλώσσας, 1 σε θέματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 1 σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας) στους οποίους θα ανατεθεί: α) η εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού και β) η επιμόρφωση των επιμορφωτών (Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών εκτός Ιταλικής Γλώσσας) και εκπαιδευτικών στην Ιταλική Γλώσσα, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020, και ειδικότερα της Δράσης 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης, είναι στις 22/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

   4 Δεκεμβρίου 2017  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/28-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ)»

   8 Δεκεμβρίου 2017  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 3/04-12-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ)».

Θα ακολουθήσει άμεσα σχετική ανακοίνωση πρόσκλησης στον ιστότοπο για τη διενέργεια συνεντεύξεων σύμφωνα με τους όρους της Πρόκλησης.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top