Έγκριση του υπ’ αρ. 16/28-11-2017 Πρακτικού σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Έγκριση του υπ’ αρ. 16/28-11-2017 Πρακτικού σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (04/2017 Διακήρυξη, ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ) των Πράξεων «Τεχνική βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 και «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

[To κείμενο σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top