Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 14/24-10-2017 της Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 5982/13-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ, Αρ. Διακήρυξης: 04/2017) Συνοπτικό Διαγωνισμό του ΙΕΠ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 04/2017)

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 04/2017), του Υποέργου 1 της Πράξης  Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 και του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εκατό εβδομήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (21.178,04€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (17.079,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (9.678,04€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι επτά χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.804,87€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (9.274,19€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 28.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα:  15:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 03.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  3. ΤΕΥΔ
  4. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 14/24-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 5982/13-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ, Αρ. Διακήρυξης: 04/2017) Συνοπτικό Διαγωνισμό του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, του Υποέργου 1 της Πράξης  Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 και του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

    Σημείωση: Η εταιρία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «Τ.Β.S. Α.Ε.» καλείται εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι έως τις 13.11.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, να προσκομίσει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Πρόσκλησης.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top