Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται α) το Πρακτικό 9/24-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται α) το Πρακτικό 9/24-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-8ΛΘ), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια Πράξη», β) η κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού και γ) η ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με την εταιρία “EXPERTS IT INTERGRATED SOLUTIONS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Σημείωση: Ο Ανάδοχος καλείται εντός είκοσι (20) ημερών, ήτοι έως τις 04.09.2017, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top