Ανακοίνωση σχετικά με την επιλογή Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.

Συμφώνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4894/26-07-2017 (ΑΔΑ:Ψ6ΕΜΟΞΛΔ-8ΟΗ) απόσπασμα της 29ης/20-7-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνεται ότι:

α. η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3703/14-06-2017 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς διάρκειας», έχει
κηρυχθεί άγονη.

β. η θέση του Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων θα επαναπροκηρυχθεί με όμοιους όρους και διαδικασίες με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση, με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 1 έως 31 Αυγούστου 2017.

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοίκησης Προσωπικού
Χρυσή Μπομπαρίδου

[Η ανακοίνωση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top