Πρόγραμμα Erasmus+, ACT - Εισήγηση για την έγκριση λήψης προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από ελεύθερους επαγγελματίες, για τη σύναψη σύμβασης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών

Εισήγηση για την έγκριση λήψης προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από ελεύθερους επαγγελματίες, για τη σύναψη σύμβασης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACTACTive citizenship projects to enhance pupilssocial and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3).


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 27/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top