Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4)

Σε συνέχεια της με αριθμό 27/04-06-2017 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΥΜΧΟΞΛΔ-8ΨΑ) με τα προσωρινά αποτελέσματα των συμπεριλαμβανομένων στους Πίνακες των αποδεκτών και μη αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4), ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν εντός των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Μετά την οριστικοποίηση των εν λόγω Πινάκων, οι επιλεγέντες - ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στους δεκαπέντε - που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο των αποδεκτών υποψηφιοτήτων θα κληθούν σε συνέντευξη, κατά την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ευκρινώς την απαιτούμενη διδακτική τους εμπειρία. Η προσκόμιση θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., η οποία θα είναι διαθέσιμη για τον σκοπό αυτό από 09:00 έως και 15:00 την ημέρα που θα οριστεί η συνέντευξη και θα είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους.

[Πρακτικό επιτροπής]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top