Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών) για το Διαγωνισμό του ΙΕΠ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την

ΠΡΑΞΗ ΔΣ/ΙΕΠ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών) για το Διαγωνισμό του ΙΕΠ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 10.07.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top