ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή αιτήματος σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο ελεύθερους/ες επαγγελματίες, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», MIS 5070654

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους/ες επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης - Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού - Εξωτερική Αξιολόγηση - Δημοσιότητα» της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, πακέτο εργασιών ΠΕ5 «Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη της Πράξης»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo , εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την Δευτέρα 01-08-2022 και ώρα 13:00 έως και την Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Όσοι/Όσες υποβάλουν αίτηση:

α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,

β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO.

Yποβολή αίτησης εδώ


 [Σχετική πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Top