Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13-07-2022 και 2/13-07-2022 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13-07-2022 και 2/13-07-2022 Πρακτικών της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από το Σάββατο 16.07.2022 και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 21.07.2022 και ώρα 15:00.


[Σκετική Πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Top