Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών 2/16-07-2020 και 3/05-08-2020 της 16ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τα Υπομητρώα 25, 26, 27 και 28 του Γνωστικού Πεδίου Τέχνες και Πολιτισμός σχετικά με την υπ’αρ.πρωτ. 2939/27-4-2020

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/16-07-2020 και 3/05-08-2020 Πρακτικών της 16ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τα Υπομητρώα 25, 26, 27 και 28 του Γνωστικού Πεδίου Τέχνες και Πολιτισμός που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικό Αρχείο

Υπομητρώα 25, 26, 27 και 28 του Γνωστικού Πεδίου Τέχνες και Πολιτισμός. (16η Επιτροπή)

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από την επομένη της ανάρτησης ήτοι Σάββατο 12.09.2020 και ώρα 11:00 έως και Τετάρτη 16.09.2020 και ώρα 15:00.


 [Σχετικό Μητρώο]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top