Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/30.07.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 03/2020)

 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/30.07.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΕΟΞΛΔ-Β75, ΑΔΑΜ: 20PR0C007047053) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 03/2020).


[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top