Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 30/26-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4642/15-05-2020 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης : 01/2020)

 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 30/26-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4642/15-05-2020 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό Α.Δ.ΑΜ: 20PROC006715025 (Αρ. Διακήρυξης : 01/2020).


[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top