Ανακοινώσεις

  31/08/2021

 Χρονοδιάγραμμα Πορείας του Προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064)

 

  14/06/2021

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (δείτε την πρόσκληση εδώ), και προς διευκρίνιση αναφορικά με την εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων στο Ι.Ε.Π, όπως αναφέρεται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση σας ενημερώνουμε ως εξής: α) αντικαθίσταται η υπεύθυνη δήλωση με την συνημμένη εδώ διευκρινίζοντας την απαραίτητη διαδικασία παραχώρησης δικαιωμάτων περαιτέρω. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες/-ουσες στην οικεία Πρόσκληση θα πρέπει να μεριμνήσουν όπως λάβουν έγγραφες δηλώσεις από τους τυχόν άλλους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων για το υλικό που υποβάλλουν. Για το σκοπό αυτό δίνεται παράταση 15 ημερών ως τις 30 Ιουνίου 2021.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, της Πρόσκλησης, σσ 2-4, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό ως προς το εύρος σχολικών τάξεων του προς ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.

Σχετικό αρχείο

 


   27/04/2021

Το ΙΕΠ προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς εκπαιδευτικής δράσης να υποβάλουν δοκιμασμένα προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το υλικό θα πρέπει να εντάσσεται στους θεματικούς κύκλους και να ανταποκρίνεται στη στοχοθεσία των εργαστηριακών κύκλων δεξιοτήτων των Ε.Δ..

Η παρούσα δεν ισχύει για τα εγκεκριμένα προγράμματα που συμμετείχαν στην πιλοτική δράση 2020-21 και παρουσιάζονται στη σελίδα http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs για τα οποία θα υπάρξει άλλη επικοινωνία.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 


   12/03/2021

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 12/03/2021 έως 23/03/2021 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικά αρχεία:


 [Σχετικά μητρώα]


   18/02/2021

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 υλοποιείται επιμόρφωση στην Αξιολόγηση μαθητή για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά παραδείγματα για την περιγραφική αξιολόγηση, το portfolio μαθητή/-τριας ανά βαθμίδα και τους δείκτες/περιγραφητές των δεξιοτήτων βάσει του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDCs), Περιγραφικοί δείκτες αξιολόγησης Council of Europe. (2018). Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Guidance for Implementation Vol.I, II, III. Strasbourg: Council of Europe και τoυ Πλαισίου Αναφοράς Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dig Comp.

 


   15/01/2021

Ανακοινώθηκε η πρώτη Έκθεση Αναφοράς στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που αφορά στο διάστημα Αύγουστος-Νοέμβριος 2020. Παρουσιάζεται η πλατφόρμα και το περιεχόμενό της, το επιμορφωτικό πρόγραμμα, τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του πρώτου θεματικού κύκλου, συνοψίζονται τα πορίσματα των πολλαπλασιασών/στριών που παρουσιάστηκαν στο Συμπόσιο Αποτίμησης της Επιμόρφωσης (09-10-2020), η σύνοψη του focus group της δράσης και τα πορίσματα από τρία ερευνητικά εργαλεία-ερωτηματολόγια.

 


   11/12/2020  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει ενημέρωση των ΠΕΚΕΣ για την πιλοτική δράση Εργαστήρια Δεξιοτήτων τη Δευτέρα 14-12-2020. Η εκδήλωση απευθύνεται στους Οργανωτικούς ΣΕΕ και στους ΣΕΕ στων οποίων την παιδαγωγική ευθύνη ανήκουν πιλοτικά σχολεία της ΥΑ Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 και έχουν δηλώσει συμμετοχή 225 ΣΕΕ της χώρας.

 


   04/09/2020  

Ανακοινοποίηση επικαιροποιημένου προγράμματος Επιμόρφωσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων φάσεις Α1/Α2, της ενημέρωσης και οργανωτικής συνάντησης των Διευθυντών/ντιρών και Προϊσταμένων των πιλοτικών σχολείων, των επιμορφωτών/-τριών και εμψυχωτών.

 


   02/09/2020  

Πραγματοποίηση της ενημέρωσης-αρχικής επιμόρφωσης των διευθυντών/-ντριών και των εκπαιδευτικών των διακοσίων είκοσι οκτώ (218) πιλοτικών σχολικών μονάδων.

 


   20/08/2020   

Ορισμός πολλαπλασιαστών για την υλοποίηση Επιμορφωτικών Δράσεων στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης "Εργαστήρια Δεξιοτήτων"

Οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν τις επιμορφωτικές δράσεις ως πολλαπλασιαστές κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής των "Εργαστηρίων Δεξιοτήτων", είναι κατά αλφαβητική σειρά οι αναφερόμενοι/ες εκατόν σαράντα (140) στον συνημμένο πίνακα.

 


   13/07/2020   

Ορισμός σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης "Εργαστήρια Δεξιοτήτων"

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με αρ. 80070/ΓΔ4/24-06-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. και μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας δήλωσης των σχολείων από τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., εκδίδεται η Υ.Α. με αρ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 (ΦΕΚ 2847/Β/13-7-2020), με την οποία ορίζονται διακόσιες δεκαοκτώ (218) σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" στην υποχρεωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 


   26/06/2020   

Πρόσκληση για επιμορφωτές/τριες - μέλη ομάδας εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ως επιμορφωτές/τριες - μέλη ομάδας εργασίας, για την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφώσεων και υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής, κατά το διάστημα Ιουλίου 2020-Ιουνίου 2021.

Yποβολή αίτησης εδώ

 


   26/06/2020    

Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στις 24/06/2020 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.7/79511/ΓΔ4 με θέμα Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου παρουσιάζεται η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της πιλοτικής εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

 


   24/06/2020   

Εγκύκλιος για τον Ορισμό των Πιλοτικών Σχολείων

Από τις 24/06/2020, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνουν τις πιλοτικές σχολικές μονάδες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα στην παρακάτω διεύθυνση (https://www.iep.edu.gr/services/skill_labs/schoolselect/login.php), ως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, και ώρα 15.00.

 


   26/02/2020   

Εγκύκλια Πρόσκληση Υποβολής Υλικού στην Πλατφόρμα 21+

Στις 26/02/2020, το ΙΕΠ προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς, Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης να υποβάλουν δοκιμασμένα προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα ανταποκρίνονται στους θεματικούς κύκλους και στους εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενα από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες. Η πρόσκληση έχει κλείσει και με την υποβολή 313 προγραμμάτων.

 


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top